Hoe wij werken Na de plaatsing

KINDVOLGSYSTEEM

 

Binnen Orion vinden we het heel belangrijk om de totale ontwikkeling van alle kinderen goed in kaart te brengen om ons handelen zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijs- en zorgbehoeften van elk kind. Hiertoe gebruiken we verschillende middelen. Uiteraard zijn ook de dagelijkse observaties en bevindingen van leerkrachten en pedagogisch medewerkers van groot belang.

Vanaf het moment dat kinderen leerstof krijgen aangeboden via onderwijsmethodes, worden de methode-gebonden toetsen afgenomen. De leerkracht houdt de resultaten bij en gebruikt deze bijvoorbeeld om te kijken of het kind de leerstof beheerst en aanpassingen te doen aan het onderwijsaanbod.

Naast de methode-gebonden toetsen worden kinderen op vaste momenten, in januari/februari en in mei/juni getoetst met behulp van methodeonafhankelijke toetsen van Cito (AVI, DMT, Begrijpend Lezen/Luisteren, Spelling, Rekenen-wiskunde en Woordenschat).

Deze toetsen geven aan in hoeverre een kind zich ontwikkelt zoals verwacht mag worden van een kind van zijn leeftijd en niveau.

De resultaten van deze toetsen staan in het leerlingvolgsysteem, zodat de ontwikkeling van het kind over jaren gevolgd kan worden. Dit is ook de basis om vooruit te kijken naar de verwachting voor toekomst, een zogenaamd didactisch ontwikkelingsprofiel.

In de 6-12 worden de sociale competenties in kaart gebracht met behulp van de SCOL

(Sociale Competentie Observatie Lijst).

De opbrengsten van ons onderwijs (zowel didactisch als sociaal-emotioneel) worden vastgelegd in een opbrengstenkatern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tijd voor school ouders het team kindvolgsysteem OPP en handelingsplannen onderwijs-zorg
kindvolgsysteem
kindvolgsysteem
kindvolgsysteem
kindvolgsysteem