Hoe wij werken Na de plaatsing

ONDERWIJS - ZORG

 

Pedagogisch klimaat

 

Binnen de groepen is sprake van een specifiek pedagogisch klimaat, waarbij een heldere structuur, voldoende veiligheid voor het kind en een responsieve houding van het team de kernpunten zijn. De omgeving is erop gericht dat kinderen zich veilig kunnen voelen, zelfvertrouwen krijgen en zich (weer) kunnen gaan ontwikkelen. Hiertoe wordt een zekere voorspelbaarheid nagestreefd door te werken volgens een vast dagritme en met zoveel mogelijk bekende medewerkers.  In de rustige inrichting zijn veel visuele hulpmiddelen aanwezig die de kinderen helpen zich het dagritme en de groepsregels eigen te maken.

Het pedagogisch klimaat laat zich kenmerken door:

· Een veilig pedagogisch klimaat waarin veel duidelijkheid, structuur en nabijheid wordt geboden

· Kleine groep met veel individuele aandacht

· Gebruik maken van cognitief-gedragstherapeutische technieken voor gedragsregulering

· Verschillende time-outmogelijkheden om weer rustig te worden

· Extra begeleiding bij de vrije momenten, zoals buiten spelen

· Extra stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling

· Een benadering waarbij het kind iedere keer weer een nieuwe kans krijgt

· Zeer gestructureerde en prikkelarme aanbieding van de leerstof

· Schoolgezinsbegeleiders die zorgen voor korte lijnen tussen school en thuis, een goede samenwerking en afstemming over de aanpak.

 

De pedagogisch medewerker en de leerkracht geven samen vorm aan de dag. Zoveel als mogelijk wordt in de groep gewerkt, maar er zijn ook momenten waarop in kleine groepjes of individueel gewerkt wordt. Soms is dit buiten de groep in een aparte ruimte.

In onze time-out ruimtes kunnen kinderen op een veilige wijze zich terugtrekken in een prikkelarme omgeving.

In een poging de specialismen te verduidelijken hebben we hieronder zowel het onderwijsaanbod als het zorgaanbod beschreven.

 

We evalueren ons handelen voortdurend volgens de Plan-Do-Check-Act-principes. We signaleren problemen en/of mogelijkheden en kansen, we ontwikkelen oplossing en passen op kleine schaal waar mogelijk veranderingen toe, we controleren of de veranderingen het gewenste effect hebben en als dat zo is voeren we de veranderingen, in overleg, verder in. Deze principes dwingen ons steeds weer te kijken of we het goede doen en of we dat ook goed doen.

 

Onderwijsaanbod

Binnen Orion 6-12 wordt de lesstof van het basisonderwijs (vanaf groep 3) behandeld. Kinderen zijn veelal individueel bezig op hun eigen niveau. Instructie wordt waar mogelijk in groepjes of klassikaal gegeven. Er wordt veel zelfstandig gewerkt.

 

Zorgaanbod

Gedurende de schooldag wordt in de groep met het kind gewerkt aan onder andere het (leren) functioneren in een grotere groep, de interactie tussen de kinderen onderling en met de medewerkers, sociale vaardigheden, het reguleren van emoties, het vergroten van de zelfredzaamheid en de werk- en luisterhouding van het kind. De pedagogisch medewerker onderhoudt een intensief contact met de ouders (en hun schoolgezinsbegeleider) en stemt de doelen van het kind in de groep af op de werkdoelen waaraan het gezin thuis werkt.

De schoolgezinsbegeleider draagt zorg voor een optimale afstemming tussen school en thuis waarbij de samenwerking tussen ouders en school centraal staat.

 

 

 

Gebruikte methoden

 

Algemeen

Dagritmepakket en gebruik van pictogrammen

In alle groepen wordt dagelijks gebruik gemaakt van het Dagritmepakket. De dag-routine is de ‘kapstok’ van onderwijs en zorg. Ook wordt gebruik gemaakt van pictogrammen om de dagindeling en de activiteiten in volgorde zichtbaar te maken. De kinderen hebben hier veel steun aan vanwege hun dikwijls zwakke tijdsbesef en behoefte aan overzicht van wat er komen gaat. De leeromgeving wordt hiermee veilig en voorspelbaar voor de kinderen.

 

Zelfstandig werken

Zelfstandig werken is een belangrijke vaardigheid voor kinderen die op hun eigen niveau aan de slag moeten kunnen. Gedurende het schooljaar wordt het zelfstandig werken stapsgewijs opgebouwd, zodat de kinderen minder begeleiding nodig hebben en beter voorbereid zijn op de vervolgschool. Dit gebeurt onder andere met behulp van methodieken als Groeps- en individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen (GIP), waarbij leerkrachten vaste rondes door de klas lopen om hulp te bieden waardoor de voorspelbaarheid in de klas toeneemt en de zelfstandigheid van de leerlingen wordt vergroot.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Binnen Orion wordt gebruik gemaakt van het sociaal competentie model en leertheoretische principes om een veilig en voorspelbaar pedagogisch klimaat neer te zetten waarin kinderen sociaal-emotioneel kunnen groeien. Door middel van sociaal-emotionele lessen (vergrootglaslessen) wordt kinderen sociale vaardigheden aangeleerd en leren ze hoe ze hun emoties kunnen verwoorden en reguleren.

Door middel van wisselende opdrachten worden onderwerpen behandeld als: emoties, samenwerken, waarden & normen, complimenten geven, seksualiteit, omgaan met boosheid, versterken van zelfvertrouwen en ik-besef.

Daarnaast wordt er op Orion 6-12 aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling middels lessen op het gebied van spel. Deze lessen staan op het rooster onder de naam Spelmolen en het leren buitenspelen valt hier ook onder. Gewoon ‘vrij spelen’ is voor onze doelgroep niet haalbaar. Om die reden wordt er per leergroep gewerkt aan het leren buitenspelen.

 

Mondelinge taal

In de klas wordt veel verteld en voorgelezen over verschillende onderwerpen die aansluiten bij thema’s die in de groep aan de orde zijn. Hierbij worden de kinderen alert gemaakt op het woordgebruik en het maken van correcte zinnen en verhaaltjes. Het team en de leerlingen kunnen ondersteuning krijgen van onze spraak-taalpatholoog.

 

ICT

Naast de software die door de leerkrachten in de groepen wordt aangeboden, krijgen de kinderen van Orion 6 - 12 vanaf de middenbouw lessen m.b.t. het veilig gebruiken van internet middels de lessenreeks Diploma Veilig Internet. Ook wordt er aandacht besteed aan 21st century skills.

De kinderen werken   in een digitale leeromgeving met onder andere een digibord en touchscreen. Alle kinderen hebben een tablet waarop geoefend kan worden met verschillende vaardigheden.

 

Schrijven

Wanneer kinderen starten met aanvankelijk schrijven, wordt gestart met de methoden “Pennenstreken” en “Handschrift”.

Lezen

Kinderen leren lezen volgens de methode “Veilig Leren Lezen” en “Veilig Stap voor Stap”, zij gaan vervolgens verder met de map voor technisch lezen “Speciale Leesbegeleiding”, en voor begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van  “Tekst Verwerken” en “Nieuwsbegrip”. Voor de extra oefening gebruiken we de methode “Goed gelezen” en staat het lezen in een eigen leesboek op het programma.

 

Taal

De taalontwikkeling wordt vanaf groep 4 met behulp van de methoden “Taal actief”, “Spelling actief” en “Woordenschat actief” ondersteund. Daarnaast kan “Spelling in de lift” worden ingezet om specifieke spellingsregels te remediëren.

 

Rekenen

Kinderen die starten met rekenen, werken met de methoden “Alles telt” en “Alles telt - maatschrift”. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de methode “Maatwerk” en voor extra oefenstof gebruiken we de “Stenvert rekenblocs”.

 

Natuur en techniek

Met behulp van de methode “In vogelvlucht” wordt gewerkt aan natuureducatie en techniek. Het komende schooljaar wordt nagedacht over een andere vorm van aanbieden van de wereldoriëntatievakken.

 

Aardrijkskunde en geschiedenis

De oudere kinderen werken met de methoden “De trek” en “Land in zicht”.  De jonge kinderen werken vooral ervaringsgericht rondom thema’s die tevens verband houden met aardrijkskunde en geschiedenis. Het komende schooljaar wordt nagedacht over een andere vorm van aanbieden van de wereldoriëntatievakken.

 

Engels

De bovenbouwgroep krijgt Engels met de methode “Real English”.

Speciale spelbegeleiding/Spelmolen

Door speciale spelbegeleiding is er extra aandacht voor de spelontwikkeling van kinderen. Met gerichte observaties wordt het niveau en de spelkwaliteit van het kind bepaald. Vervolgens worden de spelmogelijkheden van de kinderen stap voor stap uitgebreid en leren kinderen hoe zij volgens regels met andere kinderen op een prettige manier kunnen samenspelen.

 

Gymnastiek

De groepen krijgen twee keer per week gym van een vakleerkracht.

 

Kunst

Kinderen leren technieken en vaardigheden op het gebied van tekenen, handvaardigheid en beeldende vorming ontwikkelen en toepassen. Eén keer per week begeleidt een vakleerkracht hen hierbij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tijd voor school ouders het team kindvolgsysteem OPP en handelingsplannen onderwijs-zorg
onderwijs-zorg
onderwijs-zorg
onderwijs-zorg
onderwijs-zorg