Hoe wij werken Na de plaatsing

OUDERS

 

OZC Orion hecht aan een intensieve samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulpverlening. Het uitgangspunt is de gelijkwaardigheid in partnerschap van het gezin, het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Ouders beschikken over een ruime ervaringsdeskundigheid met betrekking tot hun kind en het team beschikt over professionele deskundigheid. In de samenwerking leren wij van elkaar en zoeken en vinden we gezamenlijk een antwoord op de hulpvragen.

Tijdens het verblijf van een kind in één van de groepen, is veel en intensief contact met de ouders.

De gezinsbegeleider heeft zeer frequent contact, onder andere via huisbezoeken. De pedagogisch medewerker en leerkracht hebben regelmatig met de ouders contact over het functioneren van het kind in de groep. Dit contact wordt afgestemd op de vraag en behoefte van ouders en kind.

 

Heen-en-weerschrift

Orion is geen gewone buurtschool. Kinderen worden dikwijls gebracht en gehaald door een taxi (busje). Daarom ontbreken vaak de vanzelfsprekende contacten tussen ouders en team. Om u toch goed op de hoogte te houden wat er op een dag gebeurt, wordt soms gebruik gemaakt van een heen-en-weerschrift of wordt via de e-mail of “whats -app” contact onderhouden met ouders.

 

Medezeggenschapsraad

OZC Orion heeft een medezeggenschapsraad, zoals die bedoeld is bij onderwijsinstellingen. Momenteel bestaat de medezeggenschapsraad (kortweg MR) uit personeelsleden. Tot op heden is het niet gelukt de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in te richten, hier blijven we aandacht aan besteden.

De MR geeft invulling aan de inspraak op het beleid. Daarnaast kan de MR zelf initiatieven ontplooien om bestuur of directie op zaken te attenderen of daarover advies uit te brengen. Over de acties die wij zullen gaan ondernemen om de oudergeleding van de MR vorm te gaan geven zullen wij u middels onze nieuwsbrief informeren. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de MR, Wilma Sassen (leerkracht Jupiter).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tijd voor school ouders het team kindvolgsysteem OPP en handelingsplannen onderwijs-zorg
ouders
ouders
ouders
ouders