Hoe wij werken Na de plaatsing

HET TEAM

 

Overlegvormen

Het team heeft regelmatig overleg over organisatorische zaken en over inhoudelijke zaken.

De groepen hebben tweewekelijks een groepsoverleg met gedragswetenschapper, schoolpsycholoog en schoolgezinsbegeleider waarbij zowel de individuele ontwikkeling van kinderen (didactisch en sociaal-emotioneel) als het functioneren van de groep worden besproken.

Op basis van alle informatie wordt het handelingsplan opgesteld en wordt op onderwijsinhoudelijk vlak bekeken hoe bijvoorbeeld een leerachterstand kan worden ingehaald en op sociaal-emotioneel gebied aan welke vaardigheden moet worden gewerkt. De schoolpsycholoog/ intern begeleider coacht de leerkrachten op leerkrachtvaardigheden en groepsmanagement.

De gedragswetenschappers van Orion overleggen regelmatig met de gezinsbegeleider en het team van de groep over de realisatie van de doelen, de benodigde aanpak en het aanbod. Tevens coacht de gedragswetenschapper de teamleden op vaardigheden ten behoeve van de samenwerking met kind en gezin tijdens een orthopedagogisch overleg.

Schoolpsycholoog/Intern begeleider en gedragswetenschapper coachen samen de teams in hun professionele ontwikkeling op alle gebieden waar zij in de samenwerking mee te maken hebben.

Periodiek is er per afdeling werkoverleg tussen de gedragswetenschapper(s), schoolpsycholo(o)g(en) en directeur.

 

Tweewekelijks vergadert de Commissie van Begeleiding (bestaande uit de directeur, de schoolpsycholoog, de gedragswetenschapper en schoolgezinsbegeleiders). In deze besprekingen wordt afgestemd over de in-, door- en uitstroom van leerlingen en worden zorgen besproken met betrekking tot de leerlingen en besluiten genomen m.b.t. in te zetten zorg.

 

Het team van OZC Orion 6-12

Binnen het team werken zowel medewerkers van PROO Leiden als Cardea.

Leerkrachten

Wilma Sassen

Harold Brand

Ingrid Devilee

Saskia Schakenbos

Esther Valentijn

Stefanie Noordhuizen
Klaas-Henk de Jager

 

Pedagogisch medewerkers

Sanne van Leeuwen

Marlou Jenner Reijman

Iris  Mans

Leonie Boonekamp

Tessie van Leeuwen
Floor Barth

 

Leerkrachtondersteuners

Rachelle de Haas

Brigitte Schoonderwoerd

 

Vakleerkrachten

Annemarie Polvliet (kunst)

Paula Anthonijsz (bewegingsonderwijs)

 

Schoolgezinsbegeleiders

René Broekstra

Mandy Ravensbergen
Marieke Vooijs

 

Secretariaat
Annemiek Konings
Petra Wiessing

 

Gedragswetenschapper

Marieke Berkheij

 

Schoolpsycholoog/Intern begeleider

Wendy van Iersel
 
 Spraak-Taalpatholoog

Caroline Nater

 

Concierge

Michel Kiers

 

Directeur (ad interim)

Erik Siebel

tijd voor school ouders het team kindvolgsysteem OPP en handelingsplannen onderwijs-zorg
het team
het team
het team
het team