Adressen Belangrijke zaken
Bovenschoolse afspraken Vacatures
Privacyverklaring

Met genoegen presenteren wij u hierbij de website van Onderwijs Zorg Combinatie (OZC) Orion .
Orion is een voorziening voor kinderen in de basisschoolleeftijd en komt voort uit een intensieve samenwerking tussen Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROO leiden) en Cardea Jeugd en Opvoedhulp.

 

OZC Orion biedt een combinatie van onderwijs en zorg aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit Leiden en omgeving, de Duin- en Bollenstreek en de Rijnstreek .

Op OZC Orion kunnen alleen kinderen geplaatst worden vanuit de volgende drie samenwerkingsverbanden; SWV PPO Leiden, SWV Rijnstreek en SWV Duin en bollen.

 

Kinderen op Orion hebben dusdanige gedrag- en/of ontwikkelingsproblemen, dat zij binnen het reguliere of speciaal basisonderwijs niet goed kunnen functioneren en niet aan leren toekomen. In kleine groepen werken leerkrachten samen met pedagogisch medewerkers aan de ontwikkeling van de kinderen. OZC Orion hecht aan een goede samenwerking met de ouders. Wanneer een kind geplaatst wordt op de afdeling 6-12 van OZC Orion, dan wordt er een schoolgezinsbegeleider aan het gezin gekoppeld. Bij de afdeling 4-6 van OZC Orion zijn het de pedagogisch medewerkers die het contact met de thuissituatie onderhouden. Op deze manier zorgen we voor een sluitend ondersteunend netwerk om het kind heen. 

In ons onderwijszorgplan 2015 – 2019 (te vinden op onze website onder “informatie”) kunt u onze missie, visie en andere onderbouwing van onze begeleiding vinden, alsmede een uitgebreide beschrijving van onze doelen en middelen. Hierin zijn alle achtergronden en de doelen in ons handelen nauwkeurig uitgeschreven.

Vanuit dit onderwijs-zorgplan hebben we ook ontwikkeldoelen voor het komende schooljaar voor ons als team gedefinieerd.  Op die manier streven wij een constante verbetering van de kwaliteit van begeleiding na. Dit onderwijszorgplan is op te vragen bij school.

De website bestaat uit twee afzonderlijke delen: een deel specifiek voor de afdeling 4-6 en een deel specifiek voor de afdeling 6-12. Hier vindt u informatie over onze organisatie, onderwijs- en zorgaanbod, leerlingenzorg en de doelstellingen voor komend schooljaar. Tot slot treft u protocollen en overige belangrijke informatie die voor OZC Orion als geheel van toepassing is, in het algemene gedeelte.

Op deze website kunt u informatie vinden over onze organisatie, onderwijs- en zorgaanbod, leerlingenzorg, doelstellingen voor komend schooljaar, protocollen en overige belangrijke informatie betreffende Orion.


Waar wij spreken van ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg hebben over de kinderen. Als u naar aanleiding van de website vragen, opmerkingen en/of suggesties heeft, horen wij die graag!

Schroom niet om langs te komen. We maken graag tijd voor u.

 

Het team van Orion

 

 

Privacyverklaring
Privacyverklaring
Privacyverklaring
Privacyverklaring
Privacyverklaring