Adressen Belangrijke zaken

BELANGRIJKE ZAKEN

 

Geldelijke bijdragen van ouders

Voor kinderen die onderwijs volgen op Orion wordt geen vrijwillige ouderbijdrage aan ouders gevraagd, zoals dat vaak gebruikelijk is op een reguliere school.

 

Vervanging van personeel

Personeel wordt in eerste instantie intern vervangen. Als de afwezigheid langer duurt, wordt gezocht naar vervanging buiten Orion.  Bij langdurige afwezigheid van een personeelslid worden de ouders schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Feesten en excursies

Regelmatig worden er voor de 3-6 kinderen uitstapjes georganiseerd die passen binnen het lopende thema of project. Dit kan bijvoorbeeld een bezoek aan de bibliotheek, het postkantoor, de heemtuin of de kinderboerderij zijn. Uiteraard stellen we u op de hoogte van deze uitjes, zoals we dat ook zullen doen voor het schoolreisje of het zomerfeest.

Voor de 6-12 kinderen is er in juni jaarlijks een schoolreisje naar Drievliet.

 

Vervoer

Ouders van Orion 3-6  brengen hun kind in principe zelf naar Orion. Ouders van kinderen die meer dan 6 kilometer van Orion wonen, kunnen een beroep doen op leerling-vervoer van de gemeente. De mentor kan hierbij ondersteunend en adviserend zijn.

Kinderen van Orion 6-12 komen in principe zelfstandig, onder begeleiding van hun ouders of middels het leerlingenvervoer naar school. Kinderen die op minstens 6 kilometer van de dichtstbijzijnde passende school wonen, komen over het algemeen in aanmerking voor deze gemeentelijke vervoersregeling.                                                                                                                                                    Er zijn twee mogelijkheden: de gemeente kan zelf aangepast vervoer regelen of kan de kosten van openbaar vervoer voor  de  leerling (en eventueel  de  begeleider) vergoeden. Welke variant geldt is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Ouders moeten zelf de aanvraag voor vervoer indienen bij de gemeente waarin zij wonen. De schoolgezinsbegeleider kan hierbij wel behulpzaam zijn.

 

Schade en aansprakelijkheid

Kleding van kinderen en meegenomen spullen van kinderen kunnen kwijtraken of beschadigen. Bij vermissing, diefstal of beschadiging van kleding, spullen, fietsen, e.d. is Orion niet aansprakelijk. Er kan geen beroep gedaan worden op een vergoeding van kosten.

 

Verzekeringen

Voor de kinderen van Orion geldt een collectieve ongevallenverzekering die via Cardea geregeld is.

De stichting PROO Leiden heeft als werkgever een aantal verzekeringen afgesloten die de wettelijke   verplichting   dekt   tot   het   vergoeden   van   schade   die   in   de   betreffende hoedanigheid aan anderen door onrechtmatig handelen is toegebracht en waarvoor PROO Leiden verantwoordelijk kan worden gesteld. Deze verzekeringen zijn van toepassing op leerkrachten en overig personeel, leden  van  ouderraden,  medezeggenschapsraden  en andere personen die zich in het kader van ouderparticipatie beschikbaar stellen voor onderwijsactiviteiten.

Uitgebreidere informatie kunt u krijgen bij de directie van Orion.

 

Klachten

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.

In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie.

Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie.

Binnen OZC Orion en bij Cardea zijn ook interne vertrouwenspersonen benoemd. Daar kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Er zal naar uw verhaal geluisterd worden en er wordt besproken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden. De interne vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via 071-5899260. Deze kan u eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door ons schoolbestuur -en werkzaam voor alle basisscholen die onder dit bestuur vallen-. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen.

Het bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten.

We gaan ervan uit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u het schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal zoeken.

De externe vertrouwenspersoon voor onze school is rechtstreeks te bereiken via de

GGD Hollands Midden: Secretariaat PZJ, telefoon 088 308 3342, e-mail extexternevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

 

Inzagerecht

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers een aantal rechten met betrekking tot de over hun kind vastgelegde gegevens:

 

• het recht om te weten dat gegevens zijn vastgelegd

• het recht op inzage

• het recht op aanvulling, correctie en verwijdering

• het recht om te weten aan wie gegevens zijn verstrekt

• het recht op verstrekking van gecorrigeerde gegevens aan derden

• het recht op beroep

• overige rechten (schadevergoeding, rechterlijk verbod, onderzoek door het College Bescherming Persoonsgegevens).

 

Als u het dossier van uw kind wenst in te zien, kunt u een afspraak maken om dat op school te doen. Er zal dan iemand aanwezig zijn om waar nodig uitleg te geven en vragen te beantwoorden. U kunt dan ook desgewenst aangeven van welke dossierstukken u graag kopieën wilt hebben.

Regels en overwegingen inzake kopiëren zijn vastgelegd in een informatieblad dat u op verzoek krijgt overhandigd en of toegestuurd.

 

 

Privacy

Informatie over kinderen wordt niet zonder toestemming van de ouders aan derden verstrekt.

Medewerkers en stagiaires hebben een geheimhoudingsplicht. Stagiaires krijgen alleen inzage in het dossier als dit relevant is voor met hun stage-activiteiten zoals onderzoek of behandeling (onder supervisie). Foto’s en video-opnamen zijn alleen voor intern gebruik. In geval van extern gebruik (bijvoorbeeld voor onderwijs of publicatie) wordt altijd toestemming aan ouders/verzorgers gevraagd.

 

Samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg

OZC Orion werkt samen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Hollands Midden.

De schoolartsen vanuit de JGZ volgen op vaste momenten de groei en ontwikkeling van alle kinderen. Tijdens de basisschoolperiode nodigen zij alle kinderen uit als ze in groep 2 en 7 zitten.

 

 

 

 

 

 

 

Vacatures Bovenschoolse afspraken
Belangrijke zaken
Belangrijke zaken
Belangrijke zaken
Belangrijke zaken