Adressen Belangrijke zaken

BOVENSCHOOLSE AFSPRAKEN

 

PROOLeiden (de stichting waar onze school bij hoort) en OBSG Leiderdorp (de stichting die het openbaar primair onderwijs in Leiderdorp verzorgt) zijn per 1 januari 2020 gefuseerd. Beide stichtingen vormden vanaf 1 oktober 2017 al een personele unie; in bestuurlijke zin werkten PROOLeiden en OBSG Leiderdorp al als één organisatie, met dezelfde bestuurder en dezelfde leden van de Raad van Toezicht. De twee stichtingen die PROOLeiden en OBSG Leiderdorp bij deze personele unie vormden, worden met de fusie één stichting voor openbaar onderwijs: PROOLeiden - Leiderdorp.

De fusie is een logische stap, na de ruim twee jaar van de personele unie, die naar grote tevredenheid is verlopen. De nauwe samenwerking heeft de positie en de kwaliteit van het openbaar onderwijs versterkt. Voor de rechtspositie van de medewerkers van beide stichtingen verandert niets. Ook voor ouders en leerlingen zijn er geen veranderingen. Bestuur, medezeggenschapraden, Raden van Toezicht en de gemeenten Leiden en Leiderdorp staan dan ook unaniem achter de vorming van een fusie. Meer achtergrondinformatie vindt u op www.prooleiden.nl.

 

Voor de Openbare scholen voor Primair en Speciaal Onderwijs Leiden en Leiderdorp geldt een aantal gemeenschappelijke regels en afspraken. Deze bovenschoolse regels zijn gebundeld in de map “Protocollen, Regelingen en Afspraken”. Deze map is voor ouders op school ter inzage. Wanneer een onderwerp voor de ouders van belang is, kunnen zij een kopie vragen. Meer informatie treft u aan op de site: www.prooleiden.nl.

 

Vragen, zorgen en klachten

Het kan voorkomen dat u zich zorgen maakt of klachten heeft over de gang van zaken op school. Het is belangrijk daarmee niet lang te blijven rondlopen.

Als u zich zorgen maakt over de gang van zaken in de groep van uw kind of over uw kind, spreekt u eerst met de groepsleerkracht. Als dat niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u naar de directie of de interne contactpersoon van de school gaan. En als er ook dan nog een probleem blijft bestaan, dan kunt u contact opnemen met een van de externe vertrouwenspersonen of een klacht indienen, bij PROO Leiden of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

 

Klachtenregeling

Op basis van de Kwaliteitswet uit 1998 is iedere school verplicht om een klachtenregeling te hebben. Met ingang van 1 januari 2010 is er een nieuwe klachtenregeling voor de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van PROO Leiden. PROO Leiden is aangesloten bij de Landelijke    Klachtencommissie    Onderwijs.    Eenieder    die    deel    uitmaakt    van    een schoolgemeenschap kan klagen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan. Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van de schoolleiding en het personeel, maar ook op gedragingen van anderen   die   deel   uitmaken   van   de schoolgemeenschap. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over: begeleiding van leerlingen, toepassing   van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de   inrichting   van   de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Elke school heeft tenminste één contactpersoon. Deze contactpersoon maakt deel uit van de schoolorganisatie en wordt in de regeling aangeduid als interne contactpersoon. De interne contactpersoon heeft tot taak na te gaan of het probleem alsnog door overleg kan worden opgelost. Daarnaast heeft de contactpersoon ook preventieve en begeleidende taken. Indien er sprake is van een klacht die niet makkelijk op te lossen is, verwijst de contactpersoon de klager door naar de externe vertrouwenspersoon.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling

overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld   Maar als dat niet lukt, kan men contact opnemen met een van de externe vertrouwenspersonen. Ook kan men een klacht indienen bij PROO Leiden of direct bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Als de klacht bij PROO Leiden wordt ingediend, wordt de klager doorgaans verwezen naar de externe vertrouwenspersoon.

 PROO Leiden heeft de beschikking over twee externe vertrouwenspersonen; die maken geen deel uit van de schoolorganisatie.  De externe vertrouwenspersoon gaat na of het probleem door overleg of bemiddeling opgelost kan worden. Mocht dit niet lukken dan adviseert hij de klager over mogelijke verdere stappen zoals het indienen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie. Als de klager dit wenst, begeleidt de externe vertrouwenspersoon hem/haar bij het indienen van de klacht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs; ook kan de vertrouwenspersoon bijstand verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

 

Registratie

Het behoort tot de taak van de contactpersonen meldingen en klachten te registreren en jaarlijks een geanonimiseerde rapportage te overleggen aan het bestuur. Daarnaast zal door de school een centraal systeem van incidentenregistratie worden bijgehouden, alsmede een afwezigheid registratie.

Deze gegevens kunnen inzicht verschaffen in de mate en ernst van problemen als bijvoorbeeld agressie. Op basis van deze gegevens kan de school gerichter maatregelen nemen en beleid maken. Ook de externe vertrouwenspersonen zijn verplicht om elk jaar ten behoeve van het bestuur een geanonimiseerd verslag te maken van de door hen behandelde zaken.

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs

De inspectie van het onderwijs heeft een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Zij adviseren en ondersteunen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld zoals grove pesterijen. Ook kan men  de  vertrouwensinspecteur  bellen  voor:  extremisme,  discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. Leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij scholen die met klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is de school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

Telefoon: 0900–111 31 11.

 

Belangrijke adressen zijn:

Landelijke Klachtencommissie onderwijs, onderdeel van de stichting Onderwijsgeschillen: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht

Telefoon: 030-280 95 90

Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Bevoegd gezag

Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden

2316 HA Leiden

Vertrouwenspersonen

Mevrouw A. Dekker tel. 06-10509038

Mevrouw I. Velthuyzen tel. 06-10508801

 

 

Protocol “Leerplicht en verlof”

In de leerplichtwet staat dat een kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen nooit zomaar wegblijven van school. In een aantal gevallen is er een uitzondering mogelijk. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels zijn als volgt:

•    Vakantieverlof;

•    Religieuze verplichtingen;

•    Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden;

•     Verlof voor ten hoogste tien dagen is de bevoegdheid van de directeur, aanvragen voor meer dan tien dagen worden doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar;

•    Afwijzing van extra verlof en de bezwaarprocedure;

•    Bij ongeoorloofd verzuim d.w.z. verlof zonder toestemming is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Voor meer informatie: www.rbl-hollandrijnland.nl

 

 

Protocol “Gedragsregels en afspraken”

In dit protocol zijn de gedragsregels vastgelegd waaraan personeel, ouders en kinderen zich dienen te houden. Hierbij twee voorbeelden uit het protocol:

“Racistisch gedrag en racistische opmerkingen worden op geen enkele manier getolereerd. Iedereen die bij de school betrokken is, dient zich te houden aan de antiracisme verklaring die we in Leiden met alle schoolbesturen hebben ondertekend.”

“De plaatsing van leerlingen in groepen en/of gebouwen valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de school”.

 

Protocol “Toelating en verwijdering van leerlingen”

De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. In de praktijk zal de directeur van de school de inschrijving van een leerling regelen. De toelating van een leerling op een school mag niet afhankelijk zijn van een geldelijke bijdrage van de ouders.

Wanneer er sprake is van een schorsing en/of een verwijdering van een leerling wordt in alle gevallen het bestuur ingeschakeld.

De regels voor schorsing en verwijdering zijn vastgelegd in het protocol “Toelating en verwijdering leerlingen PO en SO openbaar onderwijs”.

Meer informatie: www.vosabb.nl

 

Protocol tegen pesten en protocol tegen digitaal pesten

De openbare scholen in Leiden hebben het Nationaal Onderwijsprotocol tegen Pesten ondertekend. In het protocol wordt in zes aanbevelingen de concrete acties aangegeven op welke wijze een school pestgedrag kan tegengaan. Onder pesten wordt ook verstaan het digitaal pesten. Via MSN, sms’jes of internetsites als Hyves komen leerlingen en leerkrachten in aanraking met ongewenst gedrag.

Meer informatie: www.schoolenveiligheid.nl of www.pestweb.nl

Orion heeft een eigen pestprotocol opgesteld, passend bij de doelgroep en de werkwijze van de school. Dit protocol is te vinden op de website van Orion.

 

Privacyreglement

Van elk kind op Orion wordt een (digitaal) dossier bijgehouden. In het dossier staan o.a. de onderwijszorgplannen, diagnostische verslagen en rapportage. De medewerkers van Orion gaan zorgvuldig om met de privacy van kinderen en hun gezin, de wijze waarop we dit doen staat beschreven in het privacyreglement, te vinden en te downloaden op de website van Cardea. In het privacyreglement kunt u ook vinden wie toegang heeft tot het dossier, hoe lang gegevens bewaard worden en hoe u een verzoek tot inzage kunt indienen.

12.7      Protocol “Veiligheid op school” en het veiligheidsplan

Op alle openbare scholen is door de brandweer een gebruiksvergunning afgegeven. Dat betekent   dat   onze   scholen   op   het   gebied   van   brandveiligheid   zijn   onderzocht   en goedgekeurd. Om ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen is in het protocol “Veiligheid op school” een groot aantal voorschriften en tips opgenomen.

Het gaat hierbij om zaken als brandveilige tips voor de kerst, preventie tegen inbraak en vandalisme, het voorkomen van legionella enzovoort. Naast het protocol beschikt de school over een veiligheidsplan. Daarin worden alle activiteiten beschreven gericht op het bevorderen en beschermen van de gezondheid, waaronder de fysieke en sociale veiligheid. Het veiligheidsplan ligt op school ter inzage.

Regionaal Convenant Schoolveiligheid

In 2007 is een Regionaal Convenant Schoolveiligheid Leidse regio afgesloten. In dit convenant komen partners overeen dat schoolveiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van gemeenten, schoolbesturen, politie en de samenwerkingsverbanden voor PO/VO/SVO. Handelingsprotocollen voortkomend uit het convenant zijn de protocollen:

Aangetroffen wapens en drugs

Drugsverbod in en rondom scholen

Aanhouden op school c.q. onder schooltijd

Kluisjes controle

Maatregelen rond de jaarwisseling

De tekst van de protocollen is op school beschikbaar

 

Protocol tegen agressie en geweld

Er zijn vele soorten van agressie en/of geweld. Ook seksuele intimidatie, discriminatie en vandalisme zijn vormen van agressie en geweld. Het protocol is een handreiking met maatregelen ter voorkoming van en hoe te handelen bij geweld en agressie. Het protocol bevat richtlijnen over opvang en aanpak naar kinderen, collega’s en ouders.

 

Protocol “Onderwijsondersteuning zieke leerlingen”

Voor kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen of ziek thuis zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Onderwijs speelt hierin een cruciale rol. Scholen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan zieke leerlingen. Het is van groot belang dat de zieke leerling op maat wordt begeleid. In een protocol is vastgelegd hoe te handelen en welke    ondersteuning de school kan krijgen van een consulent

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen(OZL) vanuit het HCO (  www.ziezon.nl ).

 

Protocol “Medische handelingen”

Onderwijspersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met situaties waarin hen verzocht wordt tot werkelijk medisch handelen, bijvoorbeeld het geven van sondevoeding of injecties. Met het oog op de gezondheid van de kinderen maar ook in verband met aansprakelijkheid is het van groot belang dat er zorgvuldig wordt gehandeld. Richtlijnen daarvoor zijn vastgelegd in het protocol.

 

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Per 1 juli 2013 wordt de Wetswijziging verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Dit verplicht scholen een meldcode te hebben en het gebruik ervan te bevorderen.

De meldcode is bedoeld om mishandeling en huiselijk geweld tegen te gaan. Het eindstation is dus niet altijd een melding. In de regio Hollands Midden, waar wij deel van uitmaken, wordt daarom de naam ‘handelingsprotocol ‘passender gevonden.   Samen met de ketenpartners is gewerkt aan de Regionale Handreiking Hollands Midden (RHAM), waarin de samenwerking is geconcretiseerd. Voor  het  basisonderwijs is er een online handelingsprotocol op maat ontwikkeld, gebaseerd op de Meldcode. Het geeft een aantal stappen weer voor medewerkers hoe te handelen bij een vermoeden van geweld. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is dat iedereen die werkzaam is op een school weet wat hem/haar te doen staat bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en  dat dit niet beperkt blijft tot de intern begeleider. Het digitale handelingsprotocol bevat voor iedere functie in de school een handelingsprotocol.

Voor meer informatie:  http://www. huiselijkgeweldhollandsmidden.nl, of

Meldpunt kindermishandeling: 0900 – 126 26 26

 

 

Protocol “Gezag, omgang en informatie”

De school is verplicht ook de ouder die het kind niet verzorgt te informeren over de schoolvorderingen en het algemeen welbevinden van het kind. Voorwaarde is dat deze ouder erom vraagt en dat het belang van het kind er niet door wordt geschaad. De directie van de school is verantwoordelijk voor de wijze waarop informatie aan de niet-verzorgende ouder wordt verstrekt. Meer informatie kunt u vinden in de brochure “Gezag, omgang en informatie”, een uitgave van het ministerie van Justitie.

12.13    Protocol “Verzekeringen”

De stichting PROO Leiden heeft als werkgever een aantal verzekeringen afgesloten die de wettelijke   verplichting   dekt   tot   het   vergoeden   van   schade   die   in   de   betreffende hoedanigheid aan anderen door onrechtmatig handelen is toegebracht en waarvoor PROO Leiden verantwoordelijk kan worden gesteld. Deze verzekeringen zijn van toepassing op leerkrachten en overig personeel,  leden  van  ouderraden,  medezeggenschapsraden  en andere  personen  die  zich  in  het  kader  van  ouderparticipatie  beschikbaar  stellen  voor onderwijsactiviteiten. Uitgebreidere informatie kunt u krijgen bij de directie van de school. Ten overvloede melden wij, dat schade aan spullen in alle  andere als de hierboven beschreven gevallen voor eigen risico zijn.

 

Burgerschap en integratie

Leerlingen leren op school meer dan taal en rekenen alleen. Toerusting van leerlingen om op zinvolle wijze aan de samenleving bij te dragen is een taak die het onderwijs sinds lang vervult. De laatste jaren zien we een toename in aandacht voor dit onderwerp. Bezorgdheid over verruwing en geweld, over onverdraagzaamheid en het afbrokkelen van de maatschappelijke samenhang spelen daarbij een rol. Sinds 1 februari 2006 zijn scholen verplicht ‘het actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Wat onze school kan bijdragen en welke gerichte aandacht wij geven aan de stimulering van burgerschap en integratie is beschreven in het schoolplan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacatures Bovenschoolse afspraken
Bovenschoolse afspraken
Bovenschoolse afspraken
Bovenschoolse afspraken
Bovenschoolse afspraken