Hoe wij werken Na de plaatsing

Dankzij de intensieve behandeling, is een kind steeds beter in staat om zelfstandig in een onderwijssituatie te functioneren en wordt de onderwijstijd vergroot.

Concreet betekent dit dat kinderen die nog veel behandeling nodig hebben in eerste instantie veel begeleiding krijgen van de pedagogisch medewerkers.

Naarmate een kind meer toe is aan onderwijs wordt een op het kind afgestemd onderwijsprogramma aangeboden. Dit varieert van individueel oefenen van schoolse vaardigheden (leren leren) tot bijna volledig onderwijs, passend bij de onderwijs- en zorgbehoeften van een kind.

 

Doelen voor een plaats op Orion 4-6

Kinderen binnen Orion 4-6 worden aangemeld vanuit een 'zorgtraject'. De hulpvraag van ouders, in overleg met het jeugd & gezinsteam richt zich op kind- en systeemfactoren. Binnen Orion 4-6 is vanuit onderwijs de opdracht om binnen één, tot maximaal twee jaar in de integrale samenwerking het kind te observeren, de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen, de ontwikkeling gericht te stimuleren in samenwerking met het systeem en een advies te geven over een passende onderwijsplek voor het kind, uiteraard mits onderwijs mogelijk is.

Voor Orion 4-6 is een besluit vanuit het JGT of een andere verwijzer (o.a. huisartsen, jeugdartsen consultatiebureaus/GGD, medisch specialisten/kinderartsen, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering) vereist. De verwijzing wordt afgegeven op basis van drie zogenaamde hoofddoelen waaraan gewerkt wordt:

1. De ontwikkelingsproblemen en -achterstanden zijn verbeterd en/of weggewerkt.

2.  De ouders zijn toegerust om beter met het gedrag van het kind om te gaan,

3.  De schoolontwikkeling van het kind is verbeterd, dan wel op gang gebracht.

 

Aanmelding en plaatsing

Nadat er een verwijzing is afgegeven en via het entreeteam is bepaald dat Orion de best passende plek is voor uw kind, nemen wij contact met u op. Binnen Orion werken we volgens de fases van de handelingsgerichte diagnostiek (HGD). We starten met een oriënterend gesprek om met elkaar kennis te maken en wederzijds de verwachtigingen uit te wisselen.

 

De intakefase na aanmelding

De gedragswetenschapper en de mentor (een jeugdzorgwerker van de groep) zullen een afspraak voor kennismaking en afstemming met u inplannen. U wordt welkom geheten en de kennismaking met het kind en het gezin centraal.Ook worden wederzijdse verwachtigingen uitgewisseld

 

De mentor heeft ondertussen ook contact met de schoolpsycholoog/intern begeleider, de leerkracht en met de gedragswetenschapper om de plaats in de groep voor te bereiden.  Dit team begeleidt het verblijf van alle kinderen, hun benodigde onderwijszorgaanbod en alles wat daarvoor moet worden geregeld. Het ondersteuningsteam regelt ook de verwijzing van kinderen naar de vervolgschool. Al vanaf dat een kind start bij Orion 3-6, wordt met ouders gesproken over een passende vervolgplek.

 

Aan het einde van de intakefase wordt op grond van de dossiergegevens en recente informatie het ontwikkelingsperspectief (OPP) samen met ouders verder opgesteld. Dit document geeft richting aan de behandeling en het onderwijs. Voor zorg en onderwijs wordt aansluitend een samen met ouders een integraal werkplan opgesteld met werkdoelen voor het onderwijs en de zorg, zowel op Orion als thuis.

tijd voor school ouders het team kindvolgsysteem
opp en handelingsplannen
onderwijs-zorg

Hoe wij werken

 

Visie

Orion 4-6 wil ouders en kind weer perspectief bieden en een veilige omgeving voor hen creëren waarin gegroeid en geleerd kan worden. Dit doen we systeemgericht, dat wil zeggen dat de samenwerking met ouders centraal staat in onze manier van werken en dat we het kind zien als onderdeel van zijn omgeving. We willen het gezin en het netwerk in zijn kracht zetten en beschouwen ouders als ervaringsdeskundigen van hun kind.

 

Leeftijd kinderen

Orion 4-6 biedt zorg en onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 6 jaar.

 

Onderwijs – Zorg

In de groepen worden onderwijs en behandeling geïntegreerd aangeboden. De aanpak van leerkrachten en pedagogisch medewerkers is nauw op elkaar afgestemd. Onderwijs en zorg zijn aanvullend en ondersteunend aan elkaar. Een kind heeft in een onderwijs-zorggroep te maken met slechts één leefklimaat, waarbinnen onderwijs- en  behandelactiviteiten plaatsvinden.

Voor de afdeling 4-6 is het uitgangspunt een zogenaamd ‘groeimodel’, waarin gestart wordt met veel zorg, geleidelijk de behoefte aan zorg afneemt en de deelname aan onderwijs toeneemt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe wij werken
Hoe wij werken
Hoe wij werken
Hoe wij werken