Hoe wij werken Na de plaatsing
tijd voor school ouders het team kindvolgsysteem OPP en handelingsplannen onderwijs-zorg

HOE WIJ WERKEN

Kenmerken leerlingen

Orion 6-12 biedt geïntegreerd onderwijs en zorg aan kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Er wordt les gegeven op het niveau van groep 3 tot en met groep 8. Bij de leerlingen is sprake van ernstige externaliserende gedragsproblematiek/psychiatrische problematiek vaak in combinatie met systeemproblematiek. De problematiek wordt dusdanig ingeschat dat het kind niet kan functioneren binnen een andere school voor speciaal onderwijs. Het uitgangspunt is dat de leerlingen voldoende leerbaar zijn om de stof van de basisschool tot minimaal groep 5/6 te doorlopen.

 

Onderwijs – Zorg

In de leergroepen worden onderwijs en behandeling geïntegreerd aangeboden. De aanpak van leerkrachten en pedagogisch medewerkers is nauw op elkaar afgestemd. Onderwijs en zorg zijn aanvullend en ondersteunend aan elkaar.

Een kind heeft in een onderwijs-zorggroep te maken met slechts één pedagogisch klimaat, waarbinnen onderwijs- en behandelactiviteiten plaatsvinden. De groep wordt geleid door 2 nauw samenwerkende collega’s: een leerkracht en een pedagogisch medewerker; In de leergroep voor de jongste kinderen, Pluto, ook door een leerkrachtondersteuner in verband met de nadruk die in deze groep ligt op het aanvankelijk leren.

 

Doelen voor een plaats op Orion

Kinderen die Orion bezoeken, hebben naast een onderwijsinhoudelijke hulpvraag ook behoeften op sociaal-emotioneel gebied. Meestal in combinatie met hulpvragen die betrekking hebben op het gezin.

Het JGT geeft een verwijzing af naar Orion op basis van drie zogenaamde hoofddoelen waaraan gewerkt wordt:

 

1.  De  gedrags- en emotieregulatie en de sociale vaardigheden zijn verbeterd

2.  De ouders zijn toegerust om beter met het gedrag van het kind om te gaan

3.  De schoolontwikkeling van het kind is verbeterd

Samen met de ouders worden de doelen vastgesteld en bepaald op welke manier daaraan gewerkt wordt. Steeds wordt per kind bekeken in hoeverre deze doelen kunnen worden afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind.

 

Werkdoelen

• De gedragsproblematiek van het kind is verminderd en/of hanteerbaar geworden

• Het kind heeft zich positief ontwikkeld op cognitief en sociaal-emotioneel gebied

• De schoolvaardigheden van het kind zijn vergroot

• De didactische achterstand is, binnen de mogelijkheden van het kind, ingehaald

• Het kind leert samenwerken en -spelen met andere kinderen in een schoolse situatie

• Het kind verkrijgt een goede luisterhouding

• Het kind is in staat te functioneren in een schoolse situatie (het functioneren in een klassengroep, het zich richten op aangeboden taken)

Het zelfvertrouwen van het kind is verbeterd

• Er is een goede samenwerking tussen ouders en school

• Het inzicht in het eigen functioneren van ouders en het functioneren van hun gezin is vergroot;

• De positieve interactie tussen ouders en kind is vergroot

• Het sociale netwerk van het gezin is versterkt

• De balans draagkracht – draaglast is hersteld.

 

Aanmelding en plaatsing

Kinderen worden doorgaans vanuit een school of een behandelsetting aangemeld bij OZC Orion. Voor plaatsing op Orion 6-12 is een verwijzing van het JGT of de gezinsvoogd noodzakelijk. Er is geen TLV nodig, wel moet het samenwerkingsverband betrokken worden bij de plaatsing op Orion

 

 Fase 1: (Pre-)aanmelding

 

1.1

De vraag voor een mogelijke aanmelding bij Orion 6-12 komt binnen bij de schoolpsycholoog of gedragswetenschapper. De schoolpsycholoog of gedragswetenschapper vraagt het dossier op en vraagt de school van herkomst een OT te organiseren waarbij Orion, een eventuele andere school voor speciaal onderwijs, het samenwerkingsverband en het JGT/gezinsvoogd worden uitgenodigd. Schoolpsycholoog of gedragswetenschapper meldt via de mail aan de leden van de CvB dat er een nieuwe aanmelding binnen is.

1.2

Zodra het dossier binnen is wordt het verspreid onder de leden van de Commissie van Begeleiding (CvB) voor dossieronderzoek. Indien nodig en mogelijk volgt er een observatie bij de verwijzende instantie. Ook een informatieve rondleiding aan ouders op Orion kan binnen deze fase passen om ze te laten zien waar het om gaat. Doel van dit alles is het zo goed mogelijk in kaart brengen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind en gezin.

1.3

De schoolpsycholoog of gedragswetenschapper neemt deel aan het Ondersteuningsteamoverleg (OT) georganiseerd door de huidige school.

1.4

Het aangemelde kind wordt besproken in de Commissie van Begeleiding (CvB). Hier wordt besloten of hij/zij wel of niet toegelaten wordt op Orion. Ook wordt in de CvB bepaald of een kind in een basisgroep of de specialistische groep geplaatst wordt.

1.5

De schoolpsycholoog of gedragswetenschapper belt ouders om hen te informeren over of hun kind wel of niet toegelaten wordt op Orion.

1.6

De verwijzing voor plaatsing op Orion 6-12 komt binnen bij de schoolpsycholoog, gedragswetenschapper of de aanmeldcoördinator. Een verwijzing wordt geschreven door een officiële verwijzer, vaak zal dit een JGT medewerker of gezinsvoogd zijn. De verwijzer vult ook het toeleidingsformulier op de site van Cardea in. Zodra de verwijzing binnen is, kan het kind formeel geplaatst worden.

 1.7

De leergroep wordt geïnformeerd, indien nodig vindt overleg plaats.

 

Fase 2: Plaatsing

 

2.1

Informatiegesprek

De schoolgezinsbegeleider nodigt ouders uit voor een informatiegesprek op Orion of bij het gezin thuis.

In dit gesprek wordt de werkwijze van Orion toegelicht en worden enkele praktische zaken afgehandeld.

2.2

Startgesprek

De schoolgezinsbegeleider nodigt ouders en kind uit voor een startgesprek met leerkracht en PM. Doel van dit gesprek is kennismaking met de leerkracht/pm-er van de groep en te komen tot een inhoudelijke overeenstemming tussen alle betrokkenen zodat op een zorgvuldige manier gestart kan worden.

 

Fase 3: Start op Orion

 

 

3.1

De eerste weken op Orion staan in het teken van wennen en het opbouwen van een samenwerkingsrelatie. Ook staan deze weken in het teken van het inventariseren van krachten en vaardigheden die bruikbaar zijn bij het behalen van de gestelde doelen.

Deze periode, die maximaal zes weken duurt, wordt afgesloten met een plan voor de korte – en lange termijn, waarin doelen worden opgesteld. Dat plan wordt vastgelegd in een starthandelingsplan (HP) en een ontwikkelperspectiefplan (OPP).

 

 

 

 

 

Hoe wij werken
Hoe wij werken
Hoe wij werken
Hoe wij werken