OUDERS

 

 

OZC Orion hecht aan een intensieve samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdzorg. Het uitgangspunt is de gelijkwaardigheid in partnerschap van het gezin, het onderwijs en de jeugdzorg. Ouders beschikken over een ruime ervaringsdeskundigheid met betrekking tot hun kind en het team beschikt over professionele deskundigheid. In de samenwerking leren wij van elkaar en zoeken en vinden we gezamenlijk een antwoord op de hulpvragen.

Tijdens het verblijf van een kind in één van de groepen, is veel en intensief contact met de ouders.

De pedagogisch medewerker en leerkracht hebben regelmatig met de ouders contact over de gestelde werkdoelen. De mentor van een kind kan soms dagelijks met de ouders contact hebben. Ook kan de mentor op huisbezoek komen. Al deze contacten worden afgestemd op de vragen en behoeften van kind en ouder(s).

In de groepen geven vaste teams met elkaar vorm aan het onderwijs en de behandeling volgens een gezamenlijk plan. Het dagprogramma bestaat uit groepsgerichte en individuele activiteiten en wordt aangeboden in een multifunctionele ruimte.

 

Heen-en-weerschrift

Orion is geen gewone buurtschool. Kinderen worden soms gebracht en gehaald door een taxi (busje). Daarom ontbreken bij sommige kinderen de vanzelfsprekende contacten tussen ouders en team. Om u toch goed op de hoogte te houden wat er op een dag gebeurt, bestaat ervoor Orion 4- 6 de mogelijkheid van een “heen-en-weerschrift”. Daarin beschrijft het team het verloop van de dag. Wij verwachten van u dat ook u een kort verslagje schrijft over wat uw kind heeft gedaan en/of meegemaakt.

 

Medezeggenschapsraad

OZC Orion heeft een medezeggenschapsraad, zoals die bedoeld is bij onderwijsinstellingen. Momenteel bestaat de medezeggenschapsraad (kortweg MR) uit personeelsleden. Komend schooljaar gaan we opnieuw proberen de oudergeleding van de medezeggenschapsraad weer inrichten.

 

De MR geeft invulling aan de inspraak op het beleid. Daarnaast kan de MR zelf initiatieven ontplooien om bestuur of directie op zaken te attenderen of daarover advies uit te brengen. Over de acties die wij zullen gaan ondernemen om de oudergeleding van de MR vorm te gaan geven zullen wij u middels onze nieuwsbrief informeren.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de MR, Wilma Sassen (leerkracht 6-12).

 

 

 

tijd voor school ouders het team kindvolgsysteem opp en handelingsplannen onderwijs-zorg Hoe wij werken Na de plaatsing
ouders
ouders
ouders
ouders