Algemeen

Met genoegen presenteren wij u hierbij de website van Onderwijs Zorg Combinatie (OZC) Orion.
Orion is een voorziening voor kinderen in de basisschoolleeftijd en komt voort uit een intensieve samenwerking tussen Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden-Leiderdorp (PROO Leiden-Leiderdorp) en Cardea Jeugd en Opvoedhulp.

OZC Orion biedt een combinatie van onderwijs en zorg aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit Leiden en omgeving, de Duin- en Bollenstreek en de Rijnstreek. Kinderen op Orion hebben dusdanige gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen, dat zij binnen het regulier of speciaal (basis)onderwijs niet goed kunnen functioneren en niet aan leren toekomen. In kleine groepen werken leerkrachten samen met jeugdzorgwerkers aan de ontwikkeling van de kinderen. OZC Orion hecht aan een goede samenwerking met de ouders. Wanneer een kind geplaatst wordt op de afdeling 6-12 van OZC Orion, dan wordt er een schoolgezinsbegeleider aan het gezin gekoppeld. Bij de afdeling 4-6 van OZC Orion zijn het de jeugdzorgwerkers en/of de gezinsbegeleiders die het contact met de thuissituatie onderhouden. Op deze manier zorgen we voor een ondersteunend netwerk om het kind heen.  

OZC Orion bestaat uit twee afdelingen: Orion 4-6 voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar en Orion 6-12 voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. De onderwijsopdracht van de afdeling 4-6 is om in een jaar de ontwikkeling van het kind te stimuleren, de vaardigheden om in een groep te functioneren te ontwikkelen en te onderzoeken welke vervolgplek het beste aansluit op de ontwikkeling van een kind. Het doel van Orion 6-12 is dat kinderen met (forse) gedragsproblemen hun basisschoolperiode positief doorlopen, succeservaringen opdoen en voorbereid worden op een stap naar een vervolgvoorziening. Doorstroom vanuit de afdeling 4-6 naar de afdeling 6-12 is niet gebruikelijk en ook niet de doelstelling. Er is geen sprake van een doorgaande lijn van onder- naar midden en bovenbouw in de school.

Ons onderwijszorgplan is op te vragen bij school. Ook kunt u ons schoolondersteuningsprofiel inzien. Hierin staat beschreven welke voorzieningen, expertise en ondersteuning we bieden. 

De website bestaat uit twee afzonderlijke delen: een deel specifiek voor de afdeling 4-6 en een deel specifiek voor de afdeling 6-12. Hier vindt u informatie over onze organisatie, onderwijs- en zorgaanbod. Tot slot treft u protocollen en overige belangrijke informatie die voor OZC Orion als geheel van toepassing is. Waar wij spreken van ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg hebben over de kinderen. Als u naar aanleiding van de website vragen, opmerkingen en/of suggesties heeft, horen wij die graag!

Het team van Orion


Belangrijke zaken


Bovenschoolse afspraken