OZC Orion

Algemeen

OZC Orion

Orion biedt een combinatie van onderwijs en zorg aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit Leiden en omgevening, de Duin- en Bollenstreek en de Rijnstreek. Kinderen op Orion hebben dusdanige gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen, dat zij binnen het regulier of speciaal basisonderwijs niet goed kunnen functioneren en niet aan leren toekomen.In kleine groepen werken leerkrachten samen met pedagogisch medewerkers aan de ontwikkeling van de kinderen. OZC orion hecht aan een goede samenwerking met de ouders. Wanneer een kind geplaatst wordt op de afdeling 6-12 van OZC Orion, dan wordt er een schoolgezinsbegeleider aan het gezin gekoppeld. Bij de afdeling 4-6 van OZC Orion zijn het de pedagogisch medewerkers en/of gezinsbegeleiders die het contact met de thuissituatie onderhouden. Op deze manier zorgen we voor een sluitend ondersteunend netwerk om het kind heen.

OZC Orio kent als onderwijseenheid één brinnummer maar bestaat uit twee afdelingen. Orion 4-6 voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar en Orion 6-12 voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Doorstroom vanuit de afdeling 4-6 naar de afdeling 6-12 is niet gebruikelijk en ook niet de doelstelling. Er is geen sprake van een doorgaande lijn van onder- naar midden en bovenbouw. Beide afdelingen hebben dan ook een andere opdracht.