OZC Orion

Algemeen

Algemeen

OZC Orion

Orion biedt een combinatie van onderwijs en zorg aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit Leiden en omgeving, de Duin- en Bollenstreek en de Rijnstreek. Kinderen op Orion hebben dusdanige gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen, dat zij binnen het regulier of speciaal (basis)onderwijs niet goed kunnen functioneren en niet aan leren toekomen. In kleine groepen werken leerkrachten samen met jeugdzorgwerkers aan de ontwikkeling van de kinderen. OZC Orion hecht aan een goede samenwerking met de ouders. Wanneer een kind geplaatst wordt op de afdeling 6-12 van OZC Orion, dan wordt er een schoolgezinsbegeleider aan het gezin gekoppeld. Bij de afdeling 4-6 van OZC Orion zijn het de jeugdzorgwerkers en/of gezinsbegeleiders die het contact met de thuissituatie onderhouden. Op deze manier zorgen we voor een ondersteunend netwerk om het kind heen.

OZC Orion bestaat uit twee afdelingen. Orion 4-6 voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar en Orion 6-12 voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. 

De afdeling 4-6 heeft de onderwijsopdracht om in (maximaal) een jaar in kaart te brengen wat een kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Er worden vaardigheden aangeleerd om in een groepje te functioneren, de ontwikkeling wordt gestimuleerd en er wordt een advies geformuleerd over een passende vervolgplek voor het kind. We werken in afstemming en samenwerking met ouders/verzorgers.

Orion 6-12 biedt indien nodig van groep 3 tot en met groep 8 onderwijs en jeugdhulp aan kinderen met (forse) gedragsproblemen. Ze zetten in op het opdoen van  succeservaringen, zodat kinderen (zelf) vertrouwen opbouwen en ze bereiden kinderen voor op een stap naar het vervolgonderwijs, mits een onderwijsuitstroom haalbaar is. Ook binnen deze afdeling is de nauwe samenwerking met ouders/verzorgers belangrijk.

Doorstroom vanuit de afdeling 4-6 naar de afdeling 6-12 is niet de doelstelling, maar indien passend bij de ontwikkeling van een kind wel een mogelijkheid.