Orion 6-12

Algemeen

Algemeen

Orion 6-12

Binnen onderwijs-zorg combinatie Orion biedt Cardea (jeugd- en opvoedhulp) en PROO Leiden-Leiderdorp (onderwijs) een combinatie van zorg en speciaal onderwijs (SO, Cluster IV) aan leerlingen van 6 tot en met 12 jaar met (ernstige) gedragsproblemen.
De zorg wordt echter niet alleen aan de leerlingen geboden, maar aan leerling én gezin/systeem.

OZC Orion werkt samen met andere scholen in de drie samenwerkingsverbanden van de regio Holland-Rijnland, te weten PPO Leiden, Duin en Bollen en Rijnstreek. Leerlingen vanuit deze drie samenwerkingsverbanden kunnen aanspraak maken op een plek op OZC Orion. De scholen in de samenwerkingsverbanden hebben afspraken gemaakt over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs.

Cardea heeft afspraken gemaakt met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met jeugdzorg.  In Alphen en Kaag en Braassem is de vraag actueel of en hoe deze afspraken zich in de nabije toekomst zullen ontwikkelen.

Binnen Orion 6-12 is in samenwerking met Cardea, de opdracht onderwijs en zorg te bieden aan leerlingen met ernstige sociaal-emotionele of gedragsproblematiek die op dit moment niet in staat zijn om te functioneren binnen de beschikbare zorgstructuur van het reguliere of speciaal onderwijs eventueel in combinatie met ambulante hulp vanuit de jeugdhulpverlening. Met als doel deze leerlingen weer succeservaringen op te laten doen in het onderwijs, zodat zij aan het einde van de basisschool, en waar mogelijk eerder, voldoende zijn toegerust om te kunnen doorstromen naar een andere onderwijsplek. Veel aandacht wordt besteed aan het opbouwen van een identiteit als leerling, waarbij naast het stimuleren van de leerontwikkeling en de werkhouding ook veel aandacht uitgaat naar het reguleren van gedrag en het aanleren van sociale vaardigheden.

Orion 6-12 heeft als uitgangspunt dat de samenwerking met ouders een noodzakelijke voorwaarde is, zodat een pedagogische driehoek (en daarmee een eenheid voor het kind) ontstaat waarin zowel op school als thuis de totale ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt.